ความยั่งยืน

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน

*อ่านนโยบายการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ที่ https://www.verandaresort.com/ir_index.php

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ได้นำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามให้แก่ทุกฝ่ายเพื่อธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมในการดำเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนการบรรเทาสภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

 1. บริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้วัตถุดิบ น้ำ และพลังงาน รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
 2. บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นระบบ โดยยึดหลัก 3R – Reduce / Reuse / Recycle เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
 3. อนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายของชีวภาพทางบกและทางทะเลในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ รวมถึงการส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
 4. ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคงให้กับสังคมและชุมชน โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพสู่สังคม รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
 2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรจากการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการทำงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 3. สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมุ่งเน้นด้านสุขอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการทำงานอย่างดีที่สุด
 4. ดำเนินการว่าจ้างผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เกิดการสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการบริการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการดูแลกำกับกิจการที่ดี รวมถึงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค
 2. จัดการความเสี่ยงของธุรกิจอย่างรัดกุมและรอบคอบ มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล
 3. ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการอย่างดีที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 4. คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่สุด
 5. รักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างดีที่สุด ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

Veranda Resort

Veranda Collections