INVESTOR

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

01 April 2018

2. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

01 April 2018

3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

01 April 2018

4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

01 April 2018

5. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (as attached)

01 April 2018

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

01 April 2018

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

01 April 2018

8. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

01 April 2018

9. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

01 April 2018

10. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (as attached)

01 April 2018

11. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

01 April 2018

12. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

01 April 2018

13. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

01 April 2018